ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะกิจการ*
ประเภทสินค้าที่ให้บริการ*
ชื่อบุคคลที่สำคัญที่รับผิดชอบในการติดต่อ
กรุณาแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา
  1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท/หนังสือรับรอง (Certificate of Incorporation)
  2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อบจ.5) (Shareholder List)
  3. หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) (Certificate of VAT Registration)

เอกสารแนบ (อนุญาตเฉพาะไฟล์ doc, docx, jpg, pdf และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 เมกะไบต์)