Service Agreement for providing, installation, modification Agreement for 3 years

Project no.: Contract2021/003

วันที่ประกาศ: 30 มิถุนายน 2564

ชื่องาน: Service Agreement for providing, installation, modification Agreement for 3 years

รายละเอียดโดยย่อ: ให้บริการนั่งร้านในพื้นที่โรงไฟฟ้า และพื้นที่ลูกค้าของ GPSC Group

มูลค่างานโดยประมาณ: 96 ล้านบาท

ระยะเวลาเริ่มประมูล: Jul 2021

ระยะเวลาสิ้นสุดประมูล: Oct 2021

ผู้รับผิดชอบ: คุณปนัดดา คงความสุข

Tel: 038-698-400 ต่อ 4138

Email: panatda.k@gpscgroup.com