กรณีสมัครคู่ค้ารายใหม่ เพราะสนใจงานประมูล

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะกิจการ*

ประเภทสินค้า/ บริการ ของท่าน*

ชื่อบุคคลที่สำคัญที่รับผิดชอบในการติดต่อ

กรุณาแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท/หนังสือรับรอง
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อบจ.5)
3. หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
4. Company Profile
5. Product List

เอกสารแนบ (อนุญาตเฉพาะไฟล์ docx, jpg, pdf และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 เมกะไบต์)