นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

  • จัดหาให้มีผลดีแก่บริษัทมากที่สุด
  • จัดหาอย่างมีระบบ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ต่อผู้ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
  • หลีกเลี่ยงการจัดหาผ่านนายหน้า
  • งดติดต่อผู้ค้าที่มีพฤติกรรมทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต
  • มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุและบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืน
  • จัดหาร่วมกับกลุ่ม ปตท. ตามนโยบายที่กำหนดไว้ร่วมกัน
  • จัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และบริการที่ดำเนินงานโดยคนไทย
  • ไม่จัดหาพัสดุที่ผิดกฎหมาย