แบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนคู่ค้า
แบบฟอร์มใบสมัครคู่ค้า ดาวน์โหลดไฟล์
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติคู่มือการดำเนินงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า GPSC ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการดำเนินงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า GPSC ดาวน์โหลดไฟล์