ส่วนจัดหาพัสดุ บริษัท โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ยินดีต้อนรับ

ท่านสามารถกรอกรายละเอียด และยื่น Company Profile แนะนำบริษัท เพื่อสมัครเป็นคู่ค้ากับ GPSC

การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารคู่ค้าของ GPSC

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายความสามารถในการแข่งขัน และลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดมั่นในการร่วมมือกับคู่ค้าทุกราย ซึ่งนับเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม