ไม่ใช่ เนื่องจากการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ เป็นเพียงการส่งข้อมูลเบื้องต้นให้ทีมจัดหา GPSC เท่านั้น หาก GPSC มีความสนใจที่จะเพิ่มคู่ค้าในกลุ่มสินค้าบริการที่ท่านกรอกข้อมูลมา จะติดต่อไปขอให้กรอกใบสมัครคู่ค้าฉบับเต็ม และแนบเอกสารส่งมาเพื่อขึ้นทะเบียนคู่ค้าต่อไป

GPSC จะพิจารณาคู่ค้าที่สมัครเข้ามาในหลายประเด็น ตามกลุ่มสินค้า/บริการ เช่น

  • มาตรฐานคุณภาพของบริษัท
  • สถานะทางการเงิน
  • ความน่าเชื่อถือ และกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ
  • การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ GPSC ขอสงวนสิทธิ์ติดต่อคู่ค้าที่จะขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขึ้นทะเบียน เฉพาะในกลุ่มสินค้า/บริการ ที่ GPSC ต้องการหาคู่ค้าเพิ่มเติมเท่านั้น

เอกสารแนบ (อนุญาตเฉพาะไฟล์ doc, docx, jpg, pdf) และขนาดไฟล์ละไม่เกิน 5 เมกะไบต์ โดยสามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์

หากข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถกรอกข้อมูลเข้ามาใหม่และ Submit อีกครั้ง โดยในช่องหมายเหตุ ให้แจ้งว่า “แทนข้อมูลเดิมที่ไม่ถูกต้อง” หรือ “เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน” GPSC จะพิจารณาข้อมูลที่ท่านส่งเข้ามาล่าสุดเท่านั้น

ไม่ เนื่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทใดๆ เป็นข้อมูลเปิดเผย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า