คำถามที่ 1 เมื่อกรอกและส่งแบบฟอร์มสมัครคู่ค้าบนเว็บไซต์แล้ว จะถือว่าเป็นคู่ค้าของ GPSC โดยทันทีหรือไม่

คำตอบ 1 ไม่ใช่ เนื่องจากการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ เป็นเพียงการส่งข้อมูลเบื้องต้นให้ทีมจัดหา GPSC เท่านั้น GPSC จะพิจารณาสินค้า/บริการของท่าน หากมีความต้องการจะติดต่อทันที

คำตอบ 2

GPSC จะพิจารณาคู่ค้าที่สมัคร ตามกลุ่มสินค้า/บริการ เช่น

  • มาตรฐานคุณภาพของบริษัท
  • สถานะทางการเงิน
  • ความน่าเชื่อถือ และลูกค้าอ้างอิง
  • การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ GPSC ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อคู่ค้า สำหรับสินค้า/บริการที่ต้องการเท่านั้น

คำตอบ 3 มี หากในอนาคต GPSC ต้องการหาคู่ค้ารายใหม่ในกลุ่มสินค้า/บริการนั้น ข้อมูลที่เคยกรอกไว้ทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณาอีกครั้ง

คำตอบ 4 ไม่ เนื่องจากงบการเงินของบริษัทเป็นข้อมูลเปิดเผย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คำตอบ 5 ท่านสามารถส่ง email สอบถามที่ gpsc-strategic-procurement@gpscgroup.com หรือ โทร 02-670-1500 หน่วยงานกลยุทธ์จัดซื้อจัดหา