การจัดซื้อจัดจ้าง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริษัท GPSC

ท่านสามารถกรอกรายละเอียด และยื่น Company Profile แนะนำบริษัท เพื่อสมัครเป็นคู่ค้ากับ GPSC ได้บน Website นี้

การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารคู่ค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เป็นหลักบริหารสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายความสามารถในการแข่งขัน และลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดมั่นในการร่วมมือกับคู่ค้าทุกราย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม